شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

استخدام

کاربران محترم وب سایت شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس میتوانند جهت سهولت در استخدامی فرم زیر را پر کرده و پس از تایید استخدام شوند.