شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

کارکنان شرکت

شرکت خدماتی نظافتی
کارکنان شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس شامل مدیریت کل جناب مهندس  شریف حسینی و بازرس شرکت جناب حمید رضا بیات و مدیر بازاریابی جناب شهنام افشار که تمام پرسنل این مجموعه تحصیل کرده و مجرب میباشند.

مدیریت کل هر  روزه در حال برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس میباشد و بازرس شرکت در حال نظارت  بر عملکرد کارکنان و نیروی های اعزامی است و جناب افشار در قسمت بازاریابی در حال برنامه ریزی برای برقراری ارتباط بیشتر با مشتریان میباشد.