شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

مشتریان

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

 

 

برخی از مشتریان شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس که در این 13 سال همیار ما بوده و از خدمات ما استفاده مینماید .

 

مشتریان ما در  دو دسته متفاوت در ارتباط با ما میباشند .

 

مشتریان شرکتی که شامل تمامی شرکت های خصوصی و دولتی میشوند .

 

مشتریان خانگی که شامل منازل در مناطق شمال و غرب تهران میباشند .