شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

چارت سازمانی

شرکت خدماتی نظافتی

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس شامل گروه های زیر میباشد

مدیر کل: جهت مدیریت کل شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس در حال فعالیت میباشد که به گرو های زیر نظارت کلی دارد .

مدیر گروه

بازرسان