شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

اعزام نیرو نظافتچی بیمه شده

021-28421606-021-28421609
sepidfars@gmail.com

گواهینامه ها و افتخارات

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس تهران

شرکت خدماتی نظافتی سپید فارس مفتخر است که در جشنواره قهرمانا صنعت سال 1393 برگزیده شد .